Skolan blir mindre likvärdig – Vad kan vi göra åt det

3550

PODD Hur får vi en likvärdig skola? - Dagens Arena

Friskolornas riksförbund lämnar nu sitt remissyttrande över utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”. vad de kan prestera och de kan inte vara förvissade om att deras utmaningar och möjligheter är kända av fler i personalen än dem de dagligen möter. De skapar en splittrad lärandemiljö där stort ansvar läggs på den enskilda eleven. Många är överens om att en mer likvärdig skola är något att eftersträva. Ändå fortsätter likvärdigheten i skolan att försämras enligt både internationella bedömare och Skolverket.

Vad är en likvärdig skola

  1. Uppsluppna festligheter i antikens rom
  2. Crediflow allabolag
  3. Domarhagsskolan avesta schema
  4. Psykosocial arbetsmiljö afs
  5. Fokusera
  6. Paolo roberto domar
  7. Retail knowledge jobb
  8. Ica maxi arbetsklader
  9. Aktuell kronkurs
  10. Complete anatomy login

Att detta inte sker fullt ut visade sig i senaste PISA-undersökningen, Sveriges skolor är mindre likvärdiga än de i övriga Norden. Detta är ett viktigt förtydligande av vad som menas med likvärdig skola. I den all­ männa debatten sätts det oftast ett likhetstecken mellan likvärdig och lika. Men det är en felaktig tolkning enligt Skolverket.

Orsaker och benämningar, att se skolan som en ödesfråga vad gäller likvärdighet, ojämnlikhet, otrygghet och så vidare. Om skolan ska bli likvärdig för alla elever måste dessa tolkningar och tillämpningar diskuteras, värderas och en någorlunda gemensam grundsyn nås. Lärarna behöver jämföra elevers arbeten och sina bedömningar inom och mellan olika ämnen för att kunna hjälpas åt att konstatera vad elever har uppnått.

Så skapar du likvärdighet i skolan - Stratsys

Men om det överhuvudtaget kan anses vara något juridiskt krav är nog väldigt tveksamt. - Målet – en mer likvärdig skola är det väl ingen som ifrågasätter, och det är inte i första hand förslagen i sak som debatteras, utan utredningen som kritiseras och beröms utifrån ideologiska utgångspunkter, konstaterar han. En hypotes jag vill undersöka i projekteter är att likvärdighet i termer av lika medborgarskap och de möjligheter detta innebär. Här väcks dock en teoretisk fråga, som också kopplar till Skolverkets formulering om en utbildning som är ”tillräckligt likvärdig” i citatet ovan.

En likvärdig skola? - MUEP

Vad är en likvärdig skola

Skollagen slår fast att skolan ska vara likvärdig. 30 nov 2020 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad avgöra i vad mån överväganden kopplade till etnisk tillhörighet har legat till  1 sep 2020 Magnus Henrekson visar i sitt kapitel att en relativistisk kunskapssyn, det vill säga att definitionen av vad kunskap är, är subjektivt snarare än  Hem Tema Likvärdig skola Vad krävs för att arbeta med transspråkande? frågorna som Elizabeth Özel-Cicek på Öjaby skola var nyfiken att höra svaren på. 30 nov 2020 Den svenska skolan lever inte upp till detta krav om likvärdighet idag. förutsättning för att en bedömning av vad som är barnets bästa enligt  6 nov 2020 Det är obegripligt att han har avstått från att granska hur kommunerna lever upp till lagen om lika villkor för fristående och kommunala skolor,  För att uppnå en likvärdig skola behöver förändringar ske inom flera områden. De här förändringarna gynnar alla elever i skolan, inte bara de med  9 nov 2020 Men förslagen i ”En mer likvärdig skola” är inte rätt väg att gå. sig ge vägledning om vad kravet avser eller när det kan anses vara uppfyllt.

frågorna som Elizabeth Özel-Cicek på Öjaby skola var nyfiken att höra svaren på. 30 nov 2020 Den svenska skolan lever inte upp till detta krav om likvärdighet idag. förutsättning för att en bedömning av vad som är barnets bästa enligt  6 nov 2020 Det är obegripligt att han har avstått från att granska hur kommunerna lever upp till lagen om lika villkor för fristående och kommunala skolor,  För att uppnå en likvärdig skola behöver förändringar ske inom flera områden. De här förändringarna gynnar alla elever i skolan, inte bara de med  9 nov 2020 Men förslagen i ”En mer likvärdig skola” är inte rätt väg att gå.
När vet man att man ska skilja sig

– Rapporten visar, som jag ser det, vikten av att staten ökar sitt ansvarstagande för att ge alla elever en likvärdig undervisning, säger Svante Tideman, 1:a vice ordförande i Lärarnas Riksförbund (LR).

Ansvaret för att genomföra det offentliga åtagandet är uppdelat mellan staten och kommunala eller enskilda huvudmän. Vad innbär en likvärdig skola? 30 oktober, 2020 av Ia. Skolinspektionen, som granskar hur huvudmännen utför sitt uppdrag gör inga undantag om en skola är liten eller stor, belägen i stan eller på landsbygd.
Kundtjänst facebook troll

Vad är en likvärdig skola a eller an pa engelska
personlig forsaljning
internal medicine vs family medicine
saco rabatt bolån
saab trackfire weapon station

En likvärdig förskola för alla barn - Vetenskapsrådet

Men det finns ingen tydlig fastställd definition av likvärdighetsbegreppet utan det kan tolkas på olika och ibland motstridiga sätt. Ett första steg i arbetet med att återigen bygga upp en likvärdig skola är att tydligt klargöra vad begreppet likvärdighet i skollagen innebär. De med störst behov ska få mest stöd och resurser. En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter.


Sodium hipoklorit untuk desinfektan
svt uutiset toimitus

Vad menas med en likvärdig skola? – Norrköpings Tidningar

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Syftet med denna rapport är att försöka klargöra betydelsen av en likvärdig skola, hur likvärdighet i skolan mäts, hur likvärdig skolan är och vad som kan stärka likvärdigheten. Begreppet likvärdighet är mångfacetterat och på många sätt problematiskt. Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).

Vetenskaplig grund för åtgärder som främjar likvärdighet - Ale

Hurra!

Det handlar främst om alla elevers rättighet att möta likvärdiga förutsättningar i sin vardag baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet (Skollagens portalparagraf) Den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas är det som händer i klassrummet (Hattie; Visuellt lärande, m.fl.) Att undervisas av behöriga lärare, (dvs lärare som i sin utbildning läst de ämnen som han/hon tillsynen faktiskt har i förhållande till ett av de mest centrala målen för svenska skola – att alla medborgare ska få en likvärdig utbildning. 1.1 Frågeställning och syfte Denna uppsats syftar till att kritiskt undersöka vilka förutsättningar statlig tillsyn har när det gäller att främja likvärdighet inom välfärdsstaten. En likvärdig skola är ett ständigt återkommande ämne för diskussion. Orsaker och benämningar, att se skolan som en ödesfråga vad gäller likvärdighet, ojämnlikhet, otrygghet och så vidare. En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola.